Data Logging

Data logging คืออะไร

Data logging คือการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือ เป็นการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องมือวัดหรือ เครื่องจักรต่างๆ Data logging เป็นข้อมูลที่เก็บจากช่วงเวลา หรือ เหตุการณ์สำคัญโดยใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Data logger เป็นอุปกรณ์ใช้ในการเก็บข้อมูล

ทำไมถึงต้องใช้ Data logger?
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการแข่งขันสูงทั้งทางด้าน ปริมาณและคุณภาพ Data logger จึงมีความสคัญในการเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลกลับมาตรวจสอบ ทั้งทางด้านปริมาณ และ คุณภาพ เพื่อนำไปแก้ไขในขั้นตอนต่อไป
.

Application
Stand alone application
Measurement logging data

การเก็บข้อมูลจากเครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือ ข้อผิดพลาดจากข้อมูลมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
และสามารถนำข้อมูลกลับมาตรวจสอบภายหลัง

RPM, Runout logging application

การเก็บข้อมูลการหมุนของวัตถุ EX การเก็บข้อมูลความเร็วต่อรอบ ,การเก็บข้อมูลแบบ sampling เพื่อหาความกลมของวัตถุ