Posted on

BCD

ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล

ระบบเลขฐาน (Number system) จัดเป็นระบบตัวเลขที่ใช้งานอยู่ในอุปกรณ์หลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ พีแอลซีรวมไปถึงไมโครคอนทอลเลอร์ดังนั้นผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องศึกษาระบบเลขฐานให้เข้าใจประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ระบบเลขฐานที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบันจะสามารถแบ่งออกเป็น

  1. ระบบเลขฐานสอง (Binary : BIN) มีตัวเลขไม่ซ้ำกันอยู่ทั้งหมด 2 ตัว คือ 0 และ 1
  2. ระบบเลขฐานสิบ (Decimal : BCD) มีตัวเลขไม่ซ้ำกันอยู่ทั้งหมด 10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หรือเรียกอีกย่างหนึ่งว่า BCD code
  3. ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal : HEX) มีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันอยู่ทั้งหมด 16 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

[ ดาวน์โหลด PDF ]