Posted on

การสื่อสารแบบ Profibus

การสื่อสารแบบ Profibus

สมัยก่อนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมแบบซีเควนส์โดยมีพีแอลซี( PLC – Programmable Logic Controllers ) เป็นตัวควบคุมและยังไม่มีการต่อกันเป็นระบบ พบว่ามีความยุ่งยากในการต่อสายมากเนื่องจากการต่อสายแบบหนึ่งเส้นต่อหนึ่งอินพุทหรือเอาท์พุทนั้นใช้สายเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้มีการนำโปรฟิบัส ( PROFIBUS – Process Field Bus ) มาใช้

[ ดาวน์โหลด PDF ]

Posted on

Serial Communication

Serial Communication

ก่อนจะเข้าเนื้อหาการสื่อสารแบบต่างเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานและความเป็นมาของการสื่อสารก่อน การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์นั้นมาจากการที่เราต้องการจะดึงเอาข้อมูลจากอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งมาแสดง คำถามคือแล้วเราจะนำเอาข้อมูลออกมาอย่างไรทำให้ผู้ผลิตของอุปกรณ์ทั้งสองมาจับกลุ่มทำความข้อตกลงว่าถ้าเราจะติดต่อสื่อสารกันต้องสร้างกลุ่มสื่อสารขึ้นมากลุ่มหนึ่งเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า โปรโตรคอล

[ ดาวน์โหลด PDF ]

Posted on

Type Communication

Type Communication

เนื่องจากมีการขยายตัวของงานออโตเมชั่นมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม (Industrial communication) มีความสำคัญมากขึ้น โดยจุดประสงค์เพื่อจัดการการสื่อสารข้อมูลที่มากและซับซ้อนของแต่ละลำดับชั้น ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

[ ดาวน์โหลด PDF ]